Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Internetový obchod na webové adrese www.mepraveja.cz („internetový obchod“) je provozován Petrou Jabůrkovou, se sídlem Žižkova 54, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO: 74716328, zapsanou v živnostenském rejstříku („prodávající“).

Kontaktní údaje:

 • Petra Jabůrková
 • se sídlem v Žižkova 54, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 • IČO: 74716328
 • Provozovna: Žižkova 54, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 • email: shop@mepraveja.cz („elektronická adresa prodávajícího“).
 • telefon: +420 602 175 602
 • webová stránka: www.mepraveja.cz

(dále jen „prodávající“)

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě potvrzené objednávky kupujícího, či písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (společně „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („kupující“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6. Kupující vstupem do internetového obchodu stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2.5. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 • telefonickou objednávkou provedenou s prodávajícím  

3.3.1. Pro objednání zboží kupující učiní následující kroky:

3.3.1.1. „vloží“ vybrané zboží do elektronického nákupního košíku;

3.3.1.2. vyplní, případně potvrdí fakturační a doručovací adresu;

3.3.1.3. vybere způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

3.3.1.4. kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ potvrdí souhlas s těmito VOP a podmínkami zpracování osobních údajů;

(dále společně jen jako „Objednat s povinností platby“).

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo v případě, že jeho subdodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím jeho elektronické adresy a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

3.10. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby mu prodávající po dodání zboží zaslal elektronicky písemnou žádost o hodnocení nákupu (tzv. recenzi). V případě, že kupující zašle prodávajícímu své hodnocení, prodávající ověří, že bylo hodnocení poskytnuto kupujícím či osobou, která zboží použila, následně prodávající hodnocení autorizuje, pakliže neobsahuje vulgární či pohoršující výrazy, a zveřejní jej v internetovém obchodě. Pokud prodávající v internetovém obchodě uvádí číselný průměr hodnocení, jedná se o průměr všech autorizovaných hodnocení či všech autorizovaných hodnocení příslušné kategorie zboží.

3.11. Zobrazené nabídky jsou řazeny dle volby spotřebitele na základě aktuální ceny výrobku či abecedně. Řazení "doporučujeme" je dle správcem e-shopu přiřazené priority produktu. Tato priorita odpovídá prodejnosti produktu. Jednotlivé parametry řazení nabídek jsou na sobě nezávislé.

IV. ZÁKAZNICKÝ/UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Kupující má možnost se v internetovém obchodě zaregistrovat a prostřednictvím svého uživatelského rozhraní objednávat v internetovém obchodě zboží („uživatelský účet“).

4.2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

4.3. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.4. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.

4.8. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nebo uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu při užívání internetového obchodu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v internetovém obchodě, škody způsobené přerušením provozu, poruchou internetového obchodu, počítačovými viry či škody v důsledku ztráty dat.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
 • číslo účtu CZK, EUR: 1405875002/5500 Raiffeisen Bank,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

Adresa provozovny:

Mé pomazlené já, Žižkova 54, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

5.2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.

5.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.7. V případě objednávky zboží na míru či dle jiných zvláštních požadavků kupujícího je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ve výši 100 % před odesláním zboží.

5.8. Účtenka vystavená prodávajícím podle zákona o evidenci tržeb a doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad, budou zaslány na elektronickou adresu kupujícího. Kupující s tímto způsobem obdržení dokladu potvrzením těchto VOP souhlasí.

5.9. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • smluvním přepravcem prodávajícího na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

5.10. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

5.15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.16. Dodací podmínky

5.16.1. Zboží bude expedováno prodávajícím do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby na účet, až po připsání částky na účet prodávajícího), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán telefonický nebo emailem.

5.16.2. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

O změně dopravy bude kupující předem informován.

5.16.3. Kupující je vždy v den odeslání informován e-mailem o expedici objednávky, v závislosti na zvoleném dopravci je také informován na e-mail a sms o čísle zásilky a termínu doručení.

5.16.4. Pokud se dodavateli opakovaně nepodaří s kupujícím kontakt navázat, bude objednávka zrušena.

5.16.5. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

VI. ODSTUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy je vyvěšen na stránkách internetového obchodu.

6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné prodávajícím přijmout zpět.

6.3. Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn zaslat písemně nebo elektronicky na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v těchto VOP. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno.

6.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle tohoto čl. 6 VOP, je oprávněn požádat prodávajícího o úhradu nákladů spojených s navrácením zboží. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 pracovních dnů od vrácení nepoškozeného zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu.

6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, znečištěno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6.9. Kupujícímu, jež při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva uvedená v tomto čl. 6 VOP nepřísluší.

6.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 •  je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 •  je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.3. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí.

7.4. V případě vad má spotřebitel právo požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V případě, že se vada týká pouze součásti věci, je spotřebitel oprávněn požadovat jen výměnu součásti. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.5. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

7.6. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

7.6.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;

7.6.2. se vada projeví opakovaně,

7.6.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.6.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.

7.7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
 • při větším počtu vad zboží

7.8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.11. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.12. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.13. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.14. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

7.15. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.17. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.19. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

7.20. Volbu způsobu reklamace má kupující.

7.21. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.22. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. VÝMĚNA ZBOŽÍ

8.1. Prodávající umožňuje kupujícímu vrátit zboží v případě, že kupujícímu nevyhovují rozměry nebo vzhled zboží.

8.2. Vrácené zboží musí být neprané, nepoužité, v původním stavu, se všemi visačkami a originálními obaly. V případě, že vrácené zboží nesplňuje tyto požadavky, nemůže prodávající kupujícímu zboží vyměnit.

8.3. V případě, že se kupující rozhodne pro výměnu zboží, zašle prodávajícímu zprávu s formulářem pro vrácení zboží prostřednictvím elektronické adresy: eshop@mepraveja.cz.

8.4. Prodávající následně zašle kupujícímu instrukce k vrácení zboží. Zboží lze vrátit prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího - společnosti Zásilkovna s.r.o. na náklady prodávajícího.

8.5. Při výměně zboží je kupující povinen do zásilky s vráceným zbožím vložit vyplněný formulář pro vrácení zboží.

8.6. Prodávající akceptuje žádost o výměnu zboží odesláním nového zboží kupujícímu do 30 dnů od obdržení vráceného zboží.

8.7. V případě, že prodávající žádost o výměnu zboží neakceptuje (zejména z důvodů uvedených v čl. 8.2 těchto VOP), oznámí tuto skutečnost ve lhůtě 30 dnů od obdržení vráceného zboží kupujícímu a odešle mu zpět vrácené zboží prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího - společnosti Zásilkovna s.r.o. na náklady kupujícího.

IX. DORUČOVÁNÍ 

9.1.  Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná kupujícímu internetovým obchodem učiněna ve formě elektronické zprávy adresované na elektronickou adresu kupujícího.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

10.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@mepraveja.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Pokud je kupující spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.3. Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. AUTORSKÁ PRÁVA

12.1. Prodávající vykonává majetková autorská práva k internetovému obchodu, včetně veškerých jeho složek, obsahu, loga a reklamních textů.

12.2. Obsah internetového obchodu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil prodávající předem souhlas.

12.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

13.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.9. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem a vzorová žádost o výměnu zboží.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2024

Zpět do obchodu